1. ראשי
 2. /
 3. טיפים ומאמרים
 4. /
 5. תהליך הרישוי והיתר הבניה


חיפוש :

תהליך הרישוי והיתר הבניה


היתר בניה מטעם הרשות המקומית ניתן למבנה רק לאחר שהוכח לה כי התכנון עומד בסטנדרטים אותם קבעה. תהליך
הרישוי מנוהל, אמנם, ע"י אדריכל המבנה , אך במהלכו נדרש גם היזם לביצוען של מספר פעולות.

בקשה למתן היתר בניה

הבקשה להיתר בניה תבוצע ע"י אדריכל המבנה לאחר שהלקוח אישר את התכניות. הבקשה תוגש לוועדה המקומית
לתכנון ובניה) הכפופה לתקנות התכנון והבניה של משרד הפנים( במסמך המוכר בשם "גרמושקה" ותכלול את הפרטים
הבאים :
 •  הגדרת שימוש המבנה, חומרי הבניה, הקלות מבוקשות, חישוב אחוזי בניה ושטחי הבניה .
 •  מפת מדידה בתוקף ע"פ דרישת הועדה.
 •  תכנית אדריכלית להעמדת המבנה ע"ג השטח.
 •  תכנית לפתוח השטח .
 •  תכנית אדריכלית של כל מפלס בנפרד, תכנית גגות, חתכים וחזיתות. פרטי איטום, תברואה, מערכות טכניות, ופרטי הפיתוח הנוגעים לגדרות, והכול ע"פ דרישות הועדה.
 •  תכנון מרחב מוגן בהתאם להנחיות פיקוד העורף.
 •  הצהרותיהם וחתימותיהם של אדריכל המבנה, מהנדס הבניין והבעלים.
 •  חתימתה של המועצה המקומית (קבלת החתימה כרוכה בתשלום אגרות הבניה).
תנאים למתן היתר בניה
הוועדה המקומית לתכנון ובניה מתכנסת אחת למספר שבועות. על הוועדה למסור את החלטתה בתוך שלושה חודשים
לכל היותר . לאחר הדיון בוועדה ייכתב הפרוטוקול )"דף הדרישות"(, אשר יכלול את ההחלטה עצמה, ורשימת התנאים
לצורך קבלת ההיתר. הפרוטוקול יועבר בדואר הן לאדריכל והן ליזם. במידה וההחלטה מתעכבת, או במידה והוועדה
מסרבת לחלק מבקשת ההיתר או לכולה, פתוחה בפני היזם האפשרות להגיש ערעור, בהתייעצות עם אדריכל המבנה,
בפני וועדת הערר המחוזית .

רשימת התנאים לקבלת ההיתר משתנה בהתאם לאופיו של הפרויקט. הדרישות אינן קבועות גם בשל סטנדרטים שונים
בין רשות אחת לרעותה. להלן עיקרן :

 •  אישור מנהל מקרקעי ישראל (במידה והאדמה מוחכרת. במקרה זה יידרש היזם לגשת לממ"י אישית או באמצעות בא כוחו לצורך תשלום האגרות) .
 •  אישור פיקוד העורף על תכנית הממ"ד.
 •  הגשת חישובים סטטיים ע"י מהנדס הבניין .
 •  החתמת הרשות לכיבוי אש ע"י יועץ בטיחות )במידה ונדרש( .
 •  החתמת חברת בזק (במידה ונדרש)
 •  הגשת תכנית סניטארית ע"י מהנדס אינסטלציה (במידה ונדרש)
 •  רשויות רבות מבקשות לערוך התקשרות עם אתר פסולת מוכר ע"י המשרד לאיכות הסביבה לצורך פינוי עתידישל הפסולת המוצקה הנוצרת בעת הבניה. הבטחה של הקבלן לפינוי מסודר אינה מספקת.
 •  המצאת חוזה להתקשרות עם מכון התקנים או מעבדה מאושרת. החוזה יכלול את בדיקת איכות הבטון בזמןהיציקות השונות, בדיקת המערכת הסניטארית, בדיקת הטיח בממ"ד (נדרש טיח מיוחד) ובדיקת אטימותו .

לתשומת לבכם פרק הזמן הדרוש להוצאת היתר בניה משתנה ע"פ דרגת יעילותם הבירוקרטית של הגופים המוסדיים -
באזורים השונים, ממורכבותה של הבקשה עצמה וממשתנים לא צפויים נוספים. בכל אופן יש לקחת בחשבון פרק זמן -
של מספר חודשים
מוזמנים לפגישת יעוץ ראשונה ללא התחייבות. גלית בן שחר-אדריכלות ועיצוב פנים, משרד אדריכלות בבאר שבע ובדרום.
טואול - בניית אתרים באינטרנט